Privacy policy

Child-Help verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht Child-Help toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over Child-Help

De stichting heeft 3 doelstellingen (artikel 2 van de statuten):

 • De kwaliteit van het leven van mensen met een open rug (Spina Bifida) en een waterhoofd (Hydrocephalus) en hun verwanten in ontwikkelingslanden te verbeteren door middel van initiatieven, activiteiten, projecten en samenwerking met andere partijen;
 • Waar mogelijk deze handicaps te voorkomen door middel van primaire preventie;
 • De problematiek van Spina Bifida en Hydrocefalus meer bekendheid te geven via een zo ruim mogelijke voorlichting van en informatie aan de Nederlandse bevolking.

Om dit te kunnen doen werven wij donateurs en vrijwilligers. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze (potentiële) donateurs, vrijwilligers en andere relaties aan ons verstrekken, evenals data die wij verkrijgen uit hun bezoeken aan en het gebruik van onze websites.

Persoonsgegevens

Child-Help verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voorletters, voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • rekeningnummer;
 • donatiedetails en -geschiedenis;
 • marketingvoorkeuren;

In voorkomende gevallen kan Child-Help persoonsgegevens valideren of combineren met gegevens afkomstig van derde partijen. Op deze wijze kan de database van Child-Help actueel worden gehouden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de website tijdens het bezoek daarvan op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer wordt herkend door de website.

De website van Child-Help maakt gebruik van de volgende drie categorieën cookies:

 • Noodzakelijke of functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren, bijvoorbeeld een cookie die helpt bij het inloggen op de website.
 • Analytische cookies: cookies die de kwaliteit en functionaliteit van de website meten, deze cookies slaan op hoe een bezoeker over de website surft en deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren of voor statistische doeleinden.
 • Overige cookies: bijvoorbeeld tracking cookies die surfgedrag op verschillende websites opslaan.

Van deze laatste twee categorieën cookies wordt uitsluitend gebruik gemaakt na uw uitdrukkelijke toestemming, die u via de cookiebanner bij uw eerste bezoek aan de websites kunt verlenen of weigeren. U kunt de cookie-instellingen beheren via uw browser.

Doelen

Child-Help verwerkt uw gegevens om donaties te kunnen verwerken. Dit doet zij uit hoofde van de grondslag uitvoering van overeenkomst.

Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt om u te informeren over onze en anderen goede-doelenorganisatie en voor fondsenwerving. Dit kan [telefonisch, per post, per sms of per e-mail plaatsvinden]. Daarnaast kunnen uw gegevens – geaggregeerd – worden verwerkt om tot data-analyses te komen die onze activiteiten kunnen optimaliseren. In voorkomend geval kunnen uw gegevens worden gevalideerd of gecombineerd met gegevens uit externe bronnen. Child-Help kan daarnaast gegevens verzamelen en verwerken over uw gebruik van onze websites. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Child-Help.

Child-Help kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijnen

Child-Help bewaart gegevens die worden verwerkt in het kader van de verwerking van uw donatie gedurende de wettelijke verplichte fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Overige gegevens worden uiterlijk 60 dagen na het wegvallen van de grondslag voor de verwerking daarvan verwijderd.

Beveiliging

Child-Help hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Child-Help van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot één van deze rechten, zal Child-Help hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer – doen via het contactformulier op de website van Child-Help, per e-mail info@child-help.nl of telefonisch via 088-116 3740. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

 • Recht van inzage
  U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Child-Help worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

 • Recht op rectificatie
  Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

 • Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing
  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Child-Help Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Child-Help ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

  Indien u de nieuwsbrief van Child-Help niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan iedere ontvangen nieuwsbrief, of door een email te sturen aan info@child-help.nl.

 • Recht op overdraagbaarheid
  Indien Child-Help gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Child-Help, kunt u Child-Help verzoeken om de gegevens die Child-Help van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

Klachten

Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door Child-Help.

Ontvangers

Child-Help verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen. Wel stellen wij uw contactgegevens soms voor eenmalig gebruik ter beschikking aan zorgvuldig geselecteerde partners, om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze partners of om informatie te ontvangen over goede doelen.

Child-Help kan bij de uitvoering van haar activiteiten derden inschakelen die in opdracht van Child-Help uw gegevens verwerken. Child-Help borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen. Het is mogelijk dat deze verwerkers zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Child-Help draagt er steeds zorg voor dat bij een dergelijke doorgifte naar een derde land sprake is van passende waarborgen.

Contact

U kunt Child-Help bereiken via onze website www.child-help.nl, per e-mail info@child-help.nl, op telefoonnummer 088-116 3740 of per post postbus 40, 2130 AA Hoofddorp.

Child-Help behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.